PİONPOS KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta;

1071 Ankara, Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 25 Çukurambar, Çankaya/Ankara adresinde kayıtlı Berk Kılıç Şahıs Şirketi (“Pionpos”) ile

Diğer tarafta www.pionpos.com adresinde yer alan site (“Site”) üzerinden erişilen bulut tabanlı, Pionpos isimli Restoran Yönetim Sistemi uygulamasına  (“Uygulama”) kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydolan kişi arasında aşağıda yer alan şart ve koşullarda akdedilmektedir.

1.2. Pionpos ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak belirtileceklerdir.

1.3. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi akdetmek için gerekli yasal ehliyete sahip olduğunu; Uygulamaya bir tüzel kişilik adına erişiyor olması halinde, ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama tam yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Uygulamadan faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Uygulamaya yüklenen her türlü veriye (“İçerik”) ilişkin usul ve şartlar ile ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

MADDE 3.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, Kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 4.

ÜCRETLER VE ÖDEME

4.1.  Kullanıcı Uygulamadan ancak Şirket tarafından Sitede yayınlanan ücretleri, yine Sitede yayınlanan ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. Uygulamaya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Şirket tarafından Sitenin ilgili bölümünde ilan edilecektir.

4.2. Şirket, üyelik ücretlerinde değişen koşullara bağlı olarak, dilediği zaman artış yapma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yıllık veya aylık üyelik fark etmeksizin, Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

4.3. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir.

MADDE 5.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, Uygulamadan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından hesap oluşturma sırasında verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu bilgiler Uygulama üzerinden derhal güncellenecek ve ayrıca Kullanıcı tarafından derhal e-posta yoluyla Şirkete bildirilecektir.

5.2. Hesap oluşturulurken Şirketin talep ettiği bilgilerin, Kullanıcı tarafından eksik ve/veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi, bilgilerde meydana gelen değişikliklerin Şirkete işbu Sözleşmede belirlenen şekilde bildirilmemesi halinde, Kullanıcı hesabı Şirket tarafından geçici veya kalıcı olarak erişime kapatılabilecektir. Böyle bir durumda Kullanıcı herhangi bir isim altında zarar iddia edemez ve tazmin talebinde bulunamaz.

5.3. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahiptir. Şirketin, Kullanıcı hesabını askıya alması veya işbu Sözleşmeyi feshetmesi halinde Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilemez. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Şirket, oluşturulan ikinci hesabı derhal askıya almak ve Kullanıcının ödediği ücreti iade etmeme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Kullanıcı herhangi bir isim altında zarar iddia edemez ve tazmin talebinde bulunamaz.

5.4. Kullanıcı tarafından, Uygulamaya erişirken kullanılacak olan e-posta ve şifre bilgilerinin gizliliği ve güvenliği Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının e-posta ve şifre bilgilerine ilişkin gizlilik ve güvenliği sağlayamaması nedeniyle, Uygulamada yer alan Kullanıcıya ait İçeriklerin silinmesi, kaybolması, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar ve ziyana ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.5. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

5.6. Kullanıcının, Uygulamayı kullanırken işbu Sözleşme ile belirlenen sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bir faaliyeti ve/veya davranışı sonucu ya da bunlar gibi herhangi bir nedenle Şirket üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluk altına girerse, Kullanıcı bu nedenle Şirketin uğrayacağı, masraflar, faizler, avukatlık ve mahkeme ücretleri, vs. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zararı Şirketin ilk talebinde nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. Uygulama üzerinde, Kullanıcı hesabı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir ve bu faaliyetlerden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.8. Kullanıcı, dilediği zamanda, üçüncü kişilerin Uygulamayı kullanması için, kendi hesabına bağlı olarak  “Yetkilendirilmiş Kullanıcı” tanımlama, tanımladığı Yetkilendirilmiş Kullanıcıların yetkilerini belirleme, dilediği zamanda hiçbir sebep göstermeksizin bu yetkileri değiştirme veya kaldırma, tanımlamış olduğu Yetkilendirilmiş Kullanıcıyı silerek Uygulamaya erişimini engelleme hakkına sahiptir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı tarafından yapılan her türlü faaliyetin, Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir ve bu faaliyetlerden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcı tarafından yapılan faaliyetler nedeniyle herhangi bir isim altında zarar iddia edemez ve tazmin talebinde bulunamaz.

5.9. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan  tüm verileri Sitede yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” kapsamında saklama, kullanma ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile başkaca ilgili üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.  Kullanıcı, Şirket ile paylaştığı verilerin, ayrıca bir veritabanı üzerinde işlenmesini ve bu verilerin anonim hale getirilerek, Siteye ve Uygulamaya ilişkin performans değerlendirmeleri, reklam, tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetleri, yıllık raporlar için kullanılmasını kabul etmektedir.

5.10. Uygulamanın kullanımı sırasında, sorun yaşanması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime geçmeden önce sorunu çözmek ve sorunun teknik bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

5.11. Kullanıcı, Uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

5.12. Kullanıcı, Uygulamayı yalnızca özgülendiği amaç doğrultusunda, işbu Sözleşme hükümleri ile yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak kullanacağını, Uygulamaya herhangi bir şekilde hukuka aykırı İçerik yüklemeyeceğini, Uygulamayı kullanırken üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcının bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinden emin olmak için her zaman Kullanıcının Uygulamayı nasıl ve ne şekilde kullandığını izleme hakkına sahiptir.

5.13. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Uygulamanın kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

MADDE 6.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

6.1. Şirket, Uygulama ile bu Uygulama üzerinden sunduğu tüm hizmet ve servislerin her zaman ve en iyi şekilde erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemek ile bu konuda Kullanıcıya herhangi bir garanti vermemektedir.

6.2.. Şirket, Uygulamanın kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Kullanıcı, Uygulamaya erişim sağlanamadığı veya Uygulamanın hatalı olduğu gerekçesi ile kazanç kaybı, veri kaybı, ticaretin kesintiye uğraması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir isim altında zarar iddia edemez ve tazmin talebinde bulunamaz.

6.3. Şirket, Uygulama ve Uygulamaya dahil yazılım, hizmet ve servisleri, Kullanıcıya tüm hataları ile birlikte “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sunmaktadır. Uygulama ve Uygulamaya dahil yazılımın, Kullanıcı tarafından Uygulamaya yüklenen İçerik dahil tüm verilerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili olarak Şirketin, herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

6.4.  Şirket, veri kaybını önlemek için her türlü teknik, idari ve yasal tedbiri almakla birlikte, veri kaybı olmayacağına ilişkin garanti vermemektedir. Uygulamada mevcut Kullanıcıya ait İçeriklerin ve sair verilerin silinme/kaybolma ihtimalinin her zaman mümkün olduğu, nasıl olduğuna bakılmaksızın herhangi bir İçerik ve sair veri kaybından Şirketin sorumlu tutulamayacağı Kullanıcının kabulündedir. Kullanıcı olası bir İçerik ve sair veri kaybına ilişkin gerekli gördüğü önlemleri almakla yükümlüdür.

6.5. Uygulamaya erişim ve Uygulama üzerinden sunulan hizmet ve servislerin kalitesi, Kullanıcı tarafından kullanılan internet servis sağlayıcısının sunduğu hizmet kalitesi ile doğrudan ilişkili olup internet servis sağlayıcısının sunduğu hizmet kalitesinden kaynaklanan sorunlardan Şirketin sorumlu tutulamayacağı Kullanıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

6.6. Kullanıcı, Uygulamada mevcut verilerilerinin, Şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerinin bir gereği olarak her zaman silinebileceğini kabul etmektedir. Kullanıcı, bu kapsamda silinmiş verilerine ilişkin olarak herhangi bir isim altında zarar iddia edemez ve tazmin talebinde bulunamaz.

6.7. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, vergi beyannamesinin verilmesi, vergi borcunun ödenmesi ile vergi mevzuatından doğan sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata uygunluğun sağlanmasına ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, yasal yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi sebebiyle Şirkete karşı herhangi bir isim altında zarar iddia edemez ve tazmin talebinde bulunamaz.

6.8. Kullanıcı, kendisi tarafından Yetkilendirilmiş Kullanıcılar ile birlikte bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulamayı, Uygulamanın sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulamadan faydalanan diğer Kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulamanın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulamaya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Uygulamaya Şirketin ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya Kullanıcının kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı İçerikler ve diğer materyaller yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Şirketin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekten imtina etmesi söz konusu hüküm ve şartın bundan böyle ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat ettiği anlamına gelmez. Yine Şirket tarafından işbu Sözleşme hükümlerinden doğan hakların bir kısmının veya tamamının herhangi bir zamanda kullanılmaması, bunlardan feragat ettiği sonucunu doğurmaz veya bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 7.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Şirket, Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaatin tek sahibidir. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından Kullanıcıya yalnızca Site ve Uygulamayı kullanmak üzere, kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm Site ve Uygulamaya ilişkin herhangi bir hak veya menfaatin Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

7.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Siteyi veya Uygulamayı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmayacağını, Uygulamadan işleme eser oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.  Kullanıcı tarafından Uygulamaya yüklenen İçerik tümüyle Kullanıcının mülkiyetindedir ve işbu İçerikten doğrudan ve yalnızca Kullanıcı sorumludur. Şirket, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme, Uygulamanın erişim ve kullanıma açık olmasını sağlama; Sitede yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” kapsamında veri işleme faaliyetlerinde bulunma amaçları ile sınırlı olmak üzere, Kullanıcı tarafından Uygulamaya yüklenen veya doğrudan kendisi ile paylaşılan İçerik dahil tüm veriler üzerinde saklama, kopyalama, iletme ve yedeğini alma faaliyetlerini içerir geniş bir kullanım hakkına sahiptir.

7.4. Uygulamaya yüklenen Kullanıcıya ait İçerik nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından yöneltilen fikri mülkiyet hakkı ihlali dahil her türlü hak ihlali iddiası neticesinde, Şirketin herhangi bir sorumluluk altına girmesi halinde Kullanıcı, bu nedenle Şirketin uğrayacağı, masraflar, faizler, avukatlık ve mahkeme ücretleri, vs. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zararı Şirketin ilk talebinde nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.5. Uygulama ve Uygulamanın özgülendiği hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı tarafından talep edilen ek özelliklerin geliştirilmesi Ar-Ge faaliyeti olup bu geliştirmelerden doğan tüm know-how, fikri mülkiyet ve mali haklar da dahil olmak üzere tüm hak ve menfaatler Şirkete aittir.

MADDE 8.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. Şirket, 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, dilediği zaman, hiçbir sebep göstermeksizin işbu Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Bu halde yıllık veya aylık üyelik fark etmeksizin, Kullanıcı ücretini ödemiş olduğu dönem sonuna kadar Uygulamayı kullanma hakkına sahiptir.

8.2. Kullanıcı, dilediği zaman, hiçbir sebep göstermeksizin, Uygulamada bulunan “Üyelikten Çık” butonu üzerinden üyeliğini sona erdirerek işbu Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi halinde yıllık veya aylık üyelik fark etmeksizin, Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

8.3. Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerini ihlali etmesi ve Şirketin Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine gönderdiği ihlalin giderilmesine ilişkin bildirime karşın, Kullanıcı tarafından ihlalin verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde Şirket, ihlal giderilinceye dek Kullanıcı hesabını kısıtlama veya askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı hesabının kısıtlanması veya askıya alınmasından itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihlal giderilmemişse, Şirket, Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine yapılacak yazılı bildirim ile tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal hüküm doğurmak üzere Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Şirketin, söz konusu ihlal nedeniyle uğradığı her türlü zararı Kullanıcıdan ayrıca talep ve tazmin hakkı saklıdır.

8.4. Şirket, hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi halinde, Kullanıcı tarafından kendisine bildirilen e-posta adresine göndereceği yazılı bildirimi takiben 7 (yedi) gün içinde ödemenin gecikme faizi ile birlikte ifa edilmemesi halinde, Kullanıcı hesabını geçici olarak askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresinin kullanıma açık ve aktif olması Kullanıcının sorumluluğunda olup Kullanıcı, e-posta adresinin kapalı olduğu, bildirimden haberdar olmadığı gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere başkaca nedenlerle bildirimin geçersiz olduğu iddiasında bulunamaz.

8.5. Kullanıcının mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle Şirket, Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine yapılacak yazılı bildirim ile tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal hüküm doğurmak üzere Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

8.6. Kullanıcı, Şirkete ait herhangi bir fikri, yazılımı, uygulamayı, tasarımları, iş akışını, süreçleri ve bunlara ait dökümanları Şirketin izni olmadan kullanamaz, dağıtamaz ve paylaşamaz. Bu hükmün ihlali halinde Şirket, Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine yapılacak yazılı bildirim ile tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal hüküm doğurmak üzere Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

8.7. Hangi sebeple olursa olsun Sözleşmenin feshi, Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Kullanıcı fesih anına kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup Sözleşmenin feshi ile birlikte Uygulamayı kullanamayacaktır. Bununla birlikte, Sözleşmenin feshi halinde yıllık veya aylık üyelik fark etmeksizin, Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

8.8. Kullanıcı, Sözleşmenin Şirket tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde, Uygulamada mevcut verilerine, fesih tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün boyunca, herhangi bir ücret ödemeksizin erişim sağlayabilecektir. Bu tarihten sonra Şirket,  dilediği zaman Kullanıcının verilerini silme hakkına sahiptir.

8.9. Üyeliği sona eren veya işbu Sözleşmenin 8.1. maddesine istinaden Sözleşmeyi fesheden Kullanıcı, Uygulamada mevcut verilerine, fesih tarihinden itibaren yalnızca 3 (üç) ay boyunca, herhangi bir ücret ödemeksizin erişim sağlayabilecektir. Bu tarihten sonra Şirket,  dilediği zaman Kullanıcının verilerini silme hakkına sahiptir.

MADDE 9.

GİZLİLİK

9.1. "Gizli Bilgi", işbu Sözleşmenin kabulünden sonra, yazılı, sözlü ve sair şekilde Şirkete temin edilmiş olan Kullanıcıya ait her türlü mali, operasyonel, idari, hukuki, teknik ve sair her türlü bilgi ve belgeleri ifade etmektedir. Şirket, Kullanıcıya ait Gizli Bilgileri kati gizlilik içinde tutmayı, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası için söz konusu Gizli Bilgiyi bilmesi gereken çalışanları dışında hiçbir üçüncü şahsa tamamen veya kısmen ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam eder.

9.2. Aşağıda sayılanlar Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir:

Şirkete bildirildiği sırada kamunun bilgisi dahilinde olan veya bildirildikten sonra kamuya açıklanan bilgiler; veya

söz konusu bildirimden sonra Şirketin veya çalışanlarının bir kusuru olmaksızın genel olarak kamuya açıklanmış veya kamuya mal olmuş bilgiler; veya

bildirilmesinden önce kanunen Şirketin veya çalışanlarının sahip olduğu ve Kullanıcıdan direkt veya endirekt olarak elde edilmeyen bilgiler; veya

Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. Şu kadar ki, bu durumda Şirket, ilgili mevzuat uyarınca izin verilmesi halinde, Kullanıcıyı söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden mümkün olan en erken tarihte haberdar edecek ve Gizli Bilginin ancak söz konusu mahkeme kararı veya idari emir gereğince açıklanması gereken kadarını açıklayacaktır.

MADDE 10.

MÜCBİR SEBEP

10.1. İşbu Sözleşmenin kabul edildiği var olmayan, öngörülemeyen ve Şirketin kontrolü dışında gelişen, geçici veya kalıcı olayların ortaya çıkması ile Şirketin Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini ya da bunların zamanında yerine getirilmesini imkânsızlaştıran haller Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebepler;

  • yasal otoritelerce alınan kararlar veya yapılan düzenlemeler gereği internet bağlantısı gerektiren uygulamalara erişimin engellenmesi, kısıtlanması veya kesilmesi,
  • Şirket tarafından Uygulamaya ilişkin yazılım içerisinde kullanılan üçüncü parti yazılım bileşenleri hizmetlerinin işbu bileşenlerin sahipleri tarafından durdurulması ya da ülke sınırları içerisinde kullanımının engellenmesi, kısıtlanması veya tümüyle yasaklanması gibi hallerdir.

10.2. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde Şirket Mücbir Sebebe ilişkin olarak Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine en geç 5 (beş) gün içerisinde yazılı bildirimde bulunacaktır. Şirketin yazılım bildirimde bulunmasından itibaren Mücbir Sebebin 3 (üç) ay boyunca devam etmesi halinde, Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş kabul edilecektir. Ne var ki Taraflar yazılı olarak mutabık kalmaları durumunda Sözleşmenin yürürlükte kalmasını kararlaştırabileceklerdir. Mücbir Sebeplerin varlığı halinde Şirketin Mücbir Sebebin başladığı güne kadar olan alacaklarını talep hakkı saklıdır.

10.3. Kullanıcı, Mücbir Sebepler nedeniyle Şirketin Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ya da bunları zamanında yerine getirememesi halinde, herhangi bir isim altında zarar iddia edemez ve tazmin talebinde bulunamaz.

10.4. İşbu Sözleşmenin 10.2. maddesi uyarınca Sözleşmenin kendiliğinden feshedilmiş kabul edilmesi halinde, yıllık veya aylık üyelik fark etmeksizin, Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

MADDE 11.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 12.

TEBLİGAT

12.1. Kullanıcı tarafından Şirkete yapılacak her türlü bildirim, Şirketin 1071 Ankara, Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 25 Çukurambar, Çankaya/Ankara adresine veya info@pionpos.com e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı bu adreslere yapacağı yazılı bildirim dışındaki her türlü bildirimin hükümsüz olduğunu kabul ve beyan eder.

12.2. Şirket tarafından Kullanıcıya yapılacak her türlü bildirim Kullanıcının hesabını oluştururken bildirdiği e-posta adresine veya kanuni tebligat adresine yazılı olarak yapılacaktır. Kullanıcı, bildirdiği e-posta adresinin ve kanuni tebligat adresinin güncel olmasından sorumlu olup bu adreslerde bir değişiklik meydana geldiğinde en geç 3(üç) iş günü içerisinde info@pionpos.com e-posta adresine bu değişikliği bildirmek ve yine Uygulamada mevcut Kullanıcı bilgileri içeriğini güncellemek ile yükümlüdür. Kullanıcının e-posta adresinde veya kanuni tebligat adresinde meydana gelen değişikliği Şirkete bildirmemesi halinde bu adreslere yapılan bildirimler usulüne uygun yapılmış kabul edilecektir.

MADDE 13.

YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

13.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

13.2. Şirket, dilediği zamanda herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şirket tarafından bu hak kullanılarak Sözleşmede değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler, Kullanıcı tarafından Site veya Uygulamanın bir sonraki kullanımında yürürlüğe girecektir.